Nhà máy Đồng Nai

Thông tin nhà máy

Đia chỉ: Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Diện tích: 2.000 m2

Tổng số nhân viên: 200 nhân viên

Năng lực sản xuất: 400.000 sản phẩm / năm

Tổng số chuyền: 8 chuyền

Sản phẩm của nhà máy

Hình ảnh hoạt động

Sơ đồ tổ chức