Nhà máy Vĩnh Long

Thông tin nhà máy

Đia chỉ: Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long

Diện tích: 2.000 m2

Tổng số nhân viên: 250 nhân viên

Năng lực sản xuất: 600.000 sản phẩm / năm

Tổng số chuyền: 07 chuyền

Sản phẩm của nhà máy

Hình ảnh hoạt động sản xuất

Sơ đồ tổ chức